làn gà vải - ảnh chính

làn gà vải

- Hãng sản xuất: Nước ngoài

- Giá bán: 250 đ